Privacy policy

Deze privacy policy legt uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Ik hecht een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die ik van jou zal verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen mij en mijn (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.


1. Wie ben ik?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website: www.kirstenvercammen.be

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Kirsten VERCAMMEN, met maatschappelijke zetel te 2930 BRASSCHAAT, Pauwelslei 78 en ondernemingsnummer 0720.761.666.

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via de volgende gegevens:

- Per e-mail: hi@kirstenvercammen.be
- Telefoon: 0470/80.17.03


2.  Welke gegevens verzamel en gebruik ik?

Ik zal enkel deze gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Ik verwerk verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij mij en gebruikt op deze website. Ik verzamel en verwerk gegevens enkel die u mij zelf meedeelt wanneer jij gebruik maakt van mijn website.

Jij kan mij ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier of per e-mail. De door mij verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de gegevens die je zelf meedeelt.

Ik verwerk jouw gegevens in het kader van mijn werkzaamheden en verzamel jouw gegevens om o.a. jouw vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing en uiteraard jouw coaching traject op te starten.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de gegevens die ik van je verwerk, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag ik hiervoor gebruik en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. (Deze oplijsting is niet limitatief):

A. CONTACTGEGEVENS
- Gegevens:  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, sociale media account ,…
- Doel:  Ik verzamel en verwerk jouw contactgegevens om jouw vragen, gesteld via de website of via e-mail te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om jou op de hoogte te houden omtrent events of nieuwsartikelen, voor het uitvoeren van het coaching traject en voor het aanleggen van een (elektronisch) dossier ter opvolging van het traject en om, verslagen van de sessie te bewaren. Ik kan je gegevens ook verwerken voor het uitvoeren van de door jou gedane bestellingen.

Daarnaast kan ik jouw foto’s van jouw progressie tonen (eventueel met (sociale media) naam wanneer jij jouw toestemming hiervoor zou geven, ook recensies van jou kan ik posten voor mijn commercieel belang.

- Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
- Duurtijd:  Ik bewaar jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.


B. FACTURATIE & FINANCIËLE ADMINISTRATIE
- Gegevens: Naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo
-Doel:  Ik verzamel jouw persoonlijke gegevens om jouw betaling te verwerken.
- Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
- Duurtijd:  Ik bewaar jouw gegevens tot 7 jaar aangezien dit voor mij een wettelijke verplichting is.


C. MEDISCHE INFORMATIE 
- Gegevens: Leeftijd, gewicht, lengte, medische aandoeningen, …
- Doel:  Ik verzamel deze gegevens om mijn werkzaamheden te kunnen uitoefenen en om voor jou een persoonlijk voedings- en/of trainingsplan op te stellen. In sommige gevallen zal ik bijzondere of gevoelige gegevens moeten verwerken maar uiteraard enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is.
- Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
- Duurtijd:  Ik bewaar jouw gegevens tot 30 jaar aangezien dit voor mij een wettelijke verplichting is.


D. TECHNISCHE INFORMATIE
- Gegevens:  IP-adres, foutmeldingen, …
- Doel:  Ik verzamel jouw technische informatie om mijn websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om naar de toekomst toe te verbeteren.
- Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming
- Duurtijd: Ik bewaar jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.


E. COOKIES
- Gegevens:  Zie mijn cookie policy
- Doel: Zie mijn cookie policy
- Grondslag: Gerechtvaardigd belang en toestemming.
- Duurtijd:  Afhankelijk van de geplaatste cookie.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.

De toestemming die jij geeft, is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.


3. Direct Marketing

Ik zal jouw persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan ik jou op de hoogte blijven houden en …?

Ik doe dit uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met uw verzoek hiertoe te zenden naar hi@kirstenvercammen.be.
  

4. Bescherming van uw gegevens

Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.


5. Welke gegevens geef ik door aan derden of derde landen?

Ik zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer ik daartoe verplicht zou zijn door de wet.

Ik deel alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:
- Hosting van mijn website: Showit via Amazon Web Services
- Nieuwsbriefdienst: Mailerlite
- Serverbeheerder: Showit
- E-mailmarketing: Mailerlite
- Blog: WordPress
- Websiteverkeer: Google Analytics


6. Wat zijn uw rechten als betrokkenen?

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post) .

Jij beschikt over de volgende rechten:
- Recht van inzage en kopie;
- Recht van aanpassing of rectificatie;
- Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
- Recht op beperking van verwerking;
- Recht van bezwaar;
- Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dient u een e-mail te zenden naar hi@kirstenvercammen.be.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zal ik eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dien je bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van je identiteitskaart.

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. In datzelfde kan ik er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek. Je wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval breng ik je steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn, voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).


7. Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 8 mei 2020

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.


8. Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd.Mijn

beste tips

om je immuniteit te boosten

 5

.